Barney Lake
Barney Lake
Petroglyphs
Petroglyphs
Trail 77 in the fall
Trail 77 in the fall
Trail 1077
Trail 1077
Near Dry Creek Canyon
Near Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Dry Creek Canyon
Trail 77
Trail 77
Monroe Mountain
Monroe Mountain
Bullion Falls
Bullion Falls
Monroe Peak
Monroe Peak
Hennessy Point
Hennessy Point
Monroe Peak
Monroe Peak
Trail 77
Trail 77
Deer in Meadow - Monroe Mountain
Deer in Meadow - Monroe Mountain
Trail 70 Monroe Mountain
Trail 70 Monroe Mountain
Box Creek Reservoir
Box Creek Reservoir
Quaking Aspen - Monroe Mountain
Quaking Aspen - Monroe Mountain
Trail 001 over the Tushar mountains
Trail 001 over the Tushar mountains
20230618_152742
20230618_152742
20230616_065527
20230616_065527
20230612_183927
20230612_183927
20230715_131922
20230715_131922
20230702_204912
20230702_204912
20230706_064915
20230706_064915
20230715_140349
20230715_140349
20230620_073352
20230620_073352
20230705_065516
20230705_065516
20230718_200707
20230718_200707
20231007_124854
20231007_124854
20230509_134550
20230509_134550
20230610_152038
20230610_152038